Є що нам сказати?
Наша гаряча лінія ― (044)537-55-05
Або напишіть начальнику метрополітену.

Адміністрація підприємства


Макогон Наталія АнатоліївнаІнформаційний центр

Начальник Макогон Наталія Анатоліївна

Основні функції:

 • організація взаємодії підприємства із засобами масової інформації та громадськістю з метою висвітлення його роботи.

Телефон: (044) 238-44-25, факс: (044) 238-54-69
e-mail: zmi@metro.kiev.ua

 

 


Ковбій Антоніна СтепанівнаУправління внутрішнього контролю

Начальник Ковбій Антоніна Степанівна

Основні функції:

 • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, цільовим та ефективним використанням коштів, майна, фінансових, матеріальних та інших ресурсів, виконанням планових завдань, достовірністю ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • здійснення контролю за усуненням порушень фінансово-господарської дисципліни, відшкодування заподіяних збитків, безгосподарності й марнотратства, перекручення фінансової звітності та вжиття заходів до запобігання фінансових і майнових порушень у подальшому;
 • проведення внутрішнього аудиту та економічного аналізу фінансово-господарської діяльності на об’єктах контролю з метою надання об’єктивної, максимально повної інформації фінансового та майнового стану об’єкта контролю, виявлення існуючих відхилень від встановлених норм, своєчасного виявлення основних чинників, які сприяли тому чи іншому порушенню та оперативного надання пропозицій щодо їх усунення, моніторингу, аналізу і оцінки ризиків, що виникають у процесі досягнення цілей об’єкта контролю, вжиття належних заходів щодо управління ними – їх попередження чи обмеження;
 • здійснення організаційно-методичної роботи на об’єктах контролю, спрямованої на підвищення кваліфікаційного рівня працівників фінансово - економічних підрозділів та надання їм практичної допомоги.

Телефон: (044) 238-58-80
e-mail: A.Kovbii@metro.kiev.ua


Бабенко Володимир МиколайовичЮридичне управління

Начальник Бабенко Володимир Миколайович

Основні функції:

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування вимог законодавства та інших нормативно-правових актів та документів Підприємством;
 • внесення керівництву Підприємства пропозицій щодо вирішення правових питань, що стосуються діяльності КП «Київський метрополітен»;
 • забезпечення додержання законності при веденні претензійно-позовної роботи, роботи виконавчого впровадження та банкрутства, представництва та захисту інтересів Підприємства у всіх судових інстанціях України, а також в державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях, установах;
 • забезпечення проведення роботи, направленої на захист інтересів Підприємства, в межах виконавчого провадження та провадження у справах про банкрутство;
 • правове супроводження договірної роботи на Підприємстві;
 • надання консультативної, методичної та організаційної допомоги відповідним структурним підрозділам Підприємства щодо здійснення договірної роботи;
 • організація договірної роботи на Підприємстві відповідно до вимог законодавства України, нормативно-розпорядчих документів Підприємства;
 • здійснення реєстрації проектів договорів, договорів (угод, контрактів) та додаткових угод до них, які укладаються на Підприємстві;
 • зберігання оригіналів укладених Підприємством договорів (угод, контрактів), додатків до них та інших документів, пов’язаних з договірною роботою;
 • надання консультативної допомоги з правових питань працівникам структурних підрозділів Підприємства, з метою сприяння виконанню останніми своїх функцій;
 • ведення роботи, спрямованої на удосконалення локальних нормативних актів Підприємства.

Телефон: (044) 238-54-64
e-mail: V.Babenko@metro.kiev.ua


Панасюк Людмила ГригорівнаУправління бухгалтерського обліку та фінансів

Головний бухгалтер - начальник управління Панасюк Людмила Григорівна

Основні функції:

 • організація роботи і ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства відповідно до єдиних методологічних засад та принципів бухгалтерського обліку, складання статистичної, фінансової, податкової звітності по підприємству, проведення розрахунків заробітної плати працівників підприємства;
 • організація фінансового забезпечення діяльності підприємства, контроль руху грошових потоків, забезпечення кредитними ресурсами, ефективне використання коштів підприємства;

Телефон: (044) 238-44-10, факс: (044) 238-58-22
e-mail: L.Panasyuk@metro.kiev.ua


Андрєєва Тетяна ГригорівнаСлужба охорони праці

Начальник Андрєєва Тетяна Григорівна

Основні функції:

 • організація ефективної системи управління охороною праці на підприємстві, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного підрозділу і кожного працівника та забезпечення фахової підтримки рішень керівника підприємства з цих питань;
 • організація роботи щодо: створення на робочих місцях в кожному підрозділі підприємства умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці; проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення небезпечних і шкідливих виробничих чинників, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю, здоров’ю та працездатності працівників підприємства; розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
 • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів, державних нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних актів з охорони праці підприємства, положень розділу «Охорона праці» Колективного договору;
 • інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства, в тому числі посадовим особам, з питань охорони (безпеки) праці.

Телефон: (044) 238-44-35
e-mail: T.Andreyeva@metro.kiev.ua


Демченко Максим АнатолійовичГоловний економіст метрополітену Демченко Максим Анатолійович

Основні функції:

 • керівництво організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства;
 • забезпечення формування повної собівартості послуг з перевезення пасажирів та розрахунку тарифу на проїзд в метрополітені;
 • розробка та організація впровадження заходів щодо підвищення ефективності роботи підприємства, зниження собівартості перевезень пасажирів, ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

Телефон: (044) 238-44-09
e-mail: M.Demchenko@metro.kiev.ua

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Каліщук Ганна АнатоліївнаУправління економічного планування та бюджетування

Начальник Каліщук Ганна Анатоліївна

Основні функції:

 • організація роботи з економічного планування та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, направленої на забезпечення раціональної господарської діяльності, виявлення і мобілізацію внутрішньогосподарських резервів виробництва з метою запобігання виникненню негативних явищ у господарській діяльності підприємства та досягнення найбільшої економічної ефективності.

Телефон: (044) 238-54-77
e-mail: A.Kalischuk@metro.kiev.ua

Дрофа Валентина ПавлівнаУправління праці та заробітної плати

Начальник Дрофа Валентина Павлівна

Основні функції:

 • удосконалення організації виробництва, форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання працівників підприємства;
 • організація процесів праці і управління на підприємстві відповідно до його цілей і стратегії.

Телефон: (044) 238-44-22, факс: (044) 238-59-26
e-mail: V.Drofa@metro.kiev.ua


Вигівський Віктор Михайлович

Заступник головного інженера метрополітену Вигівський Віктор Михайлович

Основні функції:

 • організація роботи з реалізації технічної політики на підприємстві, розроблення і впровадження нової техніки, прогресивних технологій і передового досвіду, розвитку науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, в тому числі в процесі проектування нових об’єктів метрополітену.

Телефон: (044) 238-54-70
e-mail: V.Vyhivskyi@metro.kiev.ua 

 

 


Балашкевич Володимир БорисовичТехнологічне управління

Начальник Балашкевич Володимир Борисович

Основні функції:

 • забезпечення технічної експлуатації метрополітену необхідною нормативно-технічною документацією з питань організації руху поїздів, технічного обслуговування і ремонту обладнання, пристроїв, будівель і споруд, рухомого складу;
 • розробка заходів з більш ефективного використання технічних засобів метрополітену, а також впровадження нових технічних рішень і технологічних процесів, направлених на економію трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів;
 • проведення технічного огляду об’єктів котлонагляду (ескалаторів, ліфтів, кранів, підйомників, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), а також технічного огляду та експертного обстеження електроустановок та електрообладнання підвищеної небезпеки;
 • координування роботи структурних підрозділів підприємства з питань утримання та безпечної експлуатації будівель і споруд, технологічного обладнання, технологічного транспорту, в також організація неруйнівного контролю та зварювального виробництва.

Телефон: (044) 238-59-29
e-mail: V.Balashkevych@metro.kiev.ua


Петров Костянтин ЮрійовичТехнічне управління

Начальник Петров Костянтин Юрійович

Основні функції:

 • ведення та забезпечення реалізації єдиної економічно обґрунтованої науково-технічної політики Підприємства, спрямованої на перспективний розвиток метрополітену та будівництво окремих об’єктів, реконструкцію, технічне переоснащення і вдосконалення існуючої виробничо-технічної бази, підвищення експлуатаційної надійності основних засобів і технічного рівня Підприємства в цілому;
 • забезпечення та координація діяльності структурних підрозділів Підприємства з питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, ліцензування, винахідництва і раціоналізації, метрології і стандартизації;
 • інформаційно-технічне та проектно-конструкторське забезпечення діяльності Підприємства.

Телефон: (044) 238-59-07, факс: (044) 238-58-50
e-mail: K.Petrov@metro.kiev.ua


Овдій Олександр ІвановичУправління кадрової роботи

Начальник Овдій Олександр Іванович

Основні функції:

 • організація кадрової роботи в діяльності Підприємства, головною метою якої є забезпечення кадрами, формування кадрового резерву, організація професійного навчання та перепідготовки, ефективне використання кадрів Підприємства;
 • забезпечення соціально-побутових потреб працівників Підприємства, забезпечення їх прав, пільг і соціальних гарантій;
 • організація роботи із забезпечення Підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з штатним розписом.

Телефон: (044) 238-54-98
e-mail: O.Ovdiy@metro.kiev.ua


Яговенко Тетяна МиколаївнаОрганізаційно-розпорядче управління

Начальник Яговенко Тетяна Миколаївна

Основні функції:

 • організація діловодства на підприємстві, здійснення контролю та перевірки виконання рішень виробничих нарад, наказів, розпоряджень і доручень начальника метрополітену, розпорядчих документів КМДА;
 • господарське обслуговування підрозділів адміністрації Підприємства і утримання в належному стані будівлі адміністрації Підприємства та її території, згідно з правилами і нормами виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також контроль за справністю устаткування.

Телефон: (044) 238-44-50
e-mail: T.Yagovenko@metro.kiev.ua


Топал Катерина ОлександрівнаУправління оренди та реклами

Начальник Топал Катерина Олександрівна

Основні функції:

 • організація та координація роботи, пов’язаної з укладанням договорів про передачу в оренду нерухомого майна територіальної громади міста Києва, закріпленого за підприємством на праві господарського відання та договорів на відшкодування витрат з обслуговування та утримання об’єктів оренди, надання послуг орендарю структурними підрозділами підприємства в межах компетенції управління;
 • організація та координація роботи, пов’язаної з укладанням договорів на розміщення реклами на майні, яке знаходиться на балансі підприємства в межах компетенції управління.

Телефон: (044) 238-58-20
e-mail: K.Topal@metro.kiev.ua


Лепикаш Анатолій ПетровичУправління з питань запобігання і протидії корупції та забезпечення доступу до публічної інформації

Начальник Лепикаш Анатолій Петрович

Основні функції:

 • визначення пріоритетних напрямків боротьби із корупцією, заходів щодо запобігання злочинним проявам, підготовка пропозицій з цих питань;
 • підготовка, забезпечення та контроль за виконанням Антикорупційної програми КП «Київський метрополітен» та заходів щодо запобігання корупції і забезпечення доступу до публічної інформації;
 • надання методичної та консультативної допомоги працівникам і керівникам структурних підрозділів з питань дотримання антикорупційного законодавства;
 • розгляд звернень громадян, що надійшли до КБУ «Контактний центр міста Києва», Київської міської державної адміністрації, «Гарячої лінії метрополітену», у книги скарг та пропозицій на станціях метрополітену, на офіційний сайт, на адресу КП «Київський метрополітен» та надання відповідей на них. Визначення корупційної складової у фактах, порушеннях та зловживаннях, що викладені у листах та зверненнях громадян і вжиття відповідних заходів по їх усуненню.

Телефон: (044) 238-44-39
e-mail: A.Lepikash@metro.kiev.ua


Москаленко Анатолій ВасильовичВідділ майнових, земельних ресурсів та інвестиційних проектів

Начальник Москаленко Анатолій Васильович

Основні функції:

 • забезпечення організації, ведення та координації діяльності підприємства з питань майнових та земельних ресурсів;
 • формування єдиної політики підприємства з питань майнових та земельних ресурсів;
 • ведення реєстру нерухомого майна та земельних ділянок підприємства, контроль за ефективністю та цільовим використанням майна та земельних ресурсів.

Телефон: (044) 238-59-82
e-mail: A.Moskalenko@metro.kiev.ua


Відділ цивільного захисту та мобілізаційної роботи

Гурін Володимир Євгенович

Начальник Гурін Володимир Євгенович

Основні функції:

 • організація виконання заходів у сфері цивільного захисту на підприємстві, спрямованих на захист працівників та пасажирів метрополітену,  майна і територій підприємства від надзвичайних ситуацій, зменшення ризику їх виникнення та забезпечення сталого функціонування підприємства в умовах  НС  і в особливий період;
 • забезпечення дій формувань цивільного захисту та зведених загонів станцій у мирний час або особливий період та підтримання їх готовності до дій за призначенням;
 • забезпечення виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної безпеки та мобілізаційної роботи;
 • виконання заходів з мобілізаційної готовності підприємства.

Телефон: (044) 238-44-29
e-mail: V.Gurin@metro.kiev.ua


Петров Микола ІвановичРежимно-секретний відділ

Начальник Петров Микола Іванович

Основні функції:

 • здійснення контролю за станом режиму секретності на Підприємстві.

Телефон: (044) 238-44-62
e-mail: M.Petrov@metro.kiev.ua

______________________________________________________________________________________________________________________________________

IMG_0398-1.jpg

Ревізорський апарат

Заступник начальника метрополітену – головний ревізор з безпеки руху поїздів Чичикало Олександр Михайлович

Основні функції:

 • організація і контроль роботи всіх структурних підрозділів метрополітену щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту;
 • вжиття заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни, підвищення відповідальності працівників метрополітену за виконання Правил технічної експлуатації метрополітенів та інших інструкцій, дотримання встановленого порядку утримання технічних засобів, впровадження більш досконалих технологічних процесів, пристроїв і механізмів, що гарантують безаварійне здійснення перевезень.

Телефон приймальні: (044) 238-44-71
e-mail: G.Boyko@metro.kiev.ua


 

IMG_270966.jpgОперативна служба метрополітену

Начальник Ісько Володимир Юрійович

Основні функції:

 • здійснення оперативного керівництва та контролю з питань організації перевезень пасажирів, виконання графіків руху поїздів з прийняттям необхідних заходів щодо усунення наслідків при виникненні випадків порушень нормальної роботи метрополітену та у випадках позаштатних ситуацій;
 • організація і забезпечення взаємодії між керівним складом метрополітену, Київською міською державною адміністрацією, Департаментом транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, оперативними службами та правоохоронними органами міста під час загрози або виникненні позаштатних ситуацій та порушень безпеки руху.

Телефон: (044) 238-44-40
e-mail: V.Isko@metro.kiev.ua


Сорокін Олександр ЯковичПроектно-конструкторське технологічне бюро

Начальник-головний конструктор метрополітену Сорокін Олександр Якович

Основні функції:

 • розроблення, відповідно до вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, проектної, проектно-конструкторської, кошторисної та технологічної документації або окремих її розділів (частин) для експлуатаційних (виробничих) потреб підприємства;
 • здійснення авторського нагляду під час реалізації проектних рішень.

Телефон: (044) 238-64-20, факс: (044) 238-54-20
e-mail: O.Sorokin@metro.kiev.ua

e-Квиток

mastercard

Картка киянина

Головні правила безвізового режиму з ЄС

Довіряй ЗСУ!

Електроні закупівлі КП «Київський метрополітен»

Інформаційний відеоролик про імунопрофілактику

Профілактика грипу та ГРВІ

Дорожні небезпеки

Профілактика інфарктів та інсультів